LÃNH VỰC KINH DOANH 

       Cung cấp nguyên liệu vi sinh, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp

      Cung cấp nguyên liệu vi sinh, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

      Cung cấp nguyên liệu vi sinh, chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường

                                                                                             GIỚI THIỆU BIOSYS